Privacy

 

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de ERKENDE CV “TELERSVERENIGING INDUSTRIEGROENTEN” (hierna genoemd “INGRO”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.ingrocv.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) ons ledenportaal https://contractbeheer.ingrocv.be  (hierna genoemd het “Portaal”), (iii) alle (commerciële) relaties tussen INGRO en haar klanten, prospecten en business partners en (iii) bij het bezoeken van het gebouw/vestiging.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die INGRO verzamelt, alsook over de wijze waarop INGRO deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

INGRO wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.”

Het bezoeken van de Website, enige communicatie met INGRO, het inschrijven voor een seminarie, beurs of event impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop INGRO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

I.                Soorten persoonsgegevens

INGRO kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

ü  (Bedrijfs-) Naam

ü  (Bedrijfs-) Adres

ü  Facturatieadres

ü  Voornaam

ü  Emailadres

ü  Log-in

ü  Wachtwoord

ü  Postcode

ü  Gemeente

ü  Land

ü  Taal

ü  Online communicatie

ü  Telefoonnummer (vast en/of gsm)

ü  Fax

ü  E-mail

ü  BTW-boekhouding

ü  BTW nummer

ü  Rekeningnummer

ü  Producentennummer

ü  Aandeelnummer

ü  Klantnummer

ü  Leveranciernummer

ü  Landbouwnummer

ü  Foto’s/video’s

ü  Geografische en activiteitsgegevens

ü  Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan INGRO (bv. tijdens correspondentie)

II.              Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

ü  Bezoek van de Website

ü  Een samenwerking met INGRO

ü  Correspondentie met en uitgaande van INGRO

ü  Bezoek gebouw/vestiging

ü  Het gebruik dat u maakt van de diensten van INGRO, al dan niet middels de Website of het Portaal

ü  Het gebruik dat u maakt van de toestellen voorzien door of via INGRO

ü  Het inschrijven voor beurzen, events, congressen, etc.

ü  Het uitwisselen van business cards

ü  De verificatie van uw identiteit (zoals maar niet beperkt tot wanneer u deelneemt aan de algemene vergadering)

De door INGRO verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

III.            Gebruik persoonsgegevens

INGRO kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

ü  De uitvoering van een overeenkomst met INGRO (incl. de opvolging daarvan)

ü  Het ondersteunen van leden (zoals maar niet beperkt tot het helpen vervullen van hun wettelijke verplichtingen of tussenkomen bij het aankopen van goederen)

ü  Het afsluiten van verzekeringen

ü  Het beantwoorden van vragen

ü  Het verzenden van nieuwsbrieven

ü  Statistische doeleinden

ü  Follow-up na een meeting

ü  Het aanmaken van een account

ü  Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)

ü  Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw expliciete goedkeuring

ü  Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

ü  Bevestiging van inschrijving voor een beurzen, events, congressen, etc.

ü  Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

ü  U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

ü  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met INGRO of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

ü  De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op INGRO rust

ü  De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

ü  De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

ü  De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van INGRO of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV.            Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

INGRO zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verwerken van betalingen, het verzenden van leveringen, database managment, de boekhouding, het ondersteunen van subsidieaanvragen, het vervolledigen van het subsidiedossier of voor het leveren van diensten aan INGRO (i.e. in kader van onderaanneming voor INGRO). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan overheden, payment providers, softwareleveranciers, cloud partners, transport partners, boekhouders, private instanties die instaan voor het aanvullen van het subsidiedossier of andere dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat INGRO in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat INGRO uw persoonsgegevens openbaar maakt:

ü  Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer INGRO hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van INGRO.

ü  Wanneer INGRO of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die INGRO heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal INGRO uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V.              Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI.            Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door een wettelijke verplichting, bewaart INGRO uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII.          Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

ü  Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

ü  Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

ü  Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (INGRO wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);

ü  Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

ü  Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

ü  Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@ingrocvba.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen (onderaan deze privacy policy) en aan INGRO te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk ogenblik intrekken. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van INGRO meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van INGRO.

VIII.        Beveiliging persoonsgegevens

INGRO verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

INGRO zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, on-site bewaren.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van INGRO, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat INGRO in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. INGRO zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. INGRO raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met INGRO.

IX.            Update Privacy Verklaring

INGRO is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X.              Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. INGRO draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI.            Contacteer INGRO

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop INGRO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

-        Via e-mail: info@ingrocvba.be,

of

-        Via de post: Diksmuidsesteenweg 329B, 8800 Roeselare

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop INGRO deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop INGRO uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIER UITOEFENING RECHTEN BETROKKENE

   I.Identificatie partijen

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Betrokkene/U

Naam

De ERKENDE CV Telersvereniging Industriegroenten (hierna: “INGRO”)

 

Adres

Diksmuidsesteenweg 329 B 8800 Roeselare

 

BTW n°

BE- 0874.195.474

 

      II.         Welke rechten wenst u uit te oefenen?

  Recht van toegang tot de persoonsgegevens die INGRO mogelijks over u beschikt*

Indien INGRO uw persoonsgegevens verwerkt, welke informatie wenst u te verkrijgen?

☐  De categorieën/aard van de persoonsgegevens, dewelke INGRO betreffende u verwerkt

☐  De doelen waarvoor INGRO uw persoonsgegevens verwerkt

☐  De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt door INGRO (i.e. ontvangers in derde landen of internationale organisaties)

☐  De oorsprong van uw persoonsgegevens (i.e. waar en hoe INGRO uw persoonsgegevens heeft verkregen)

☐  Het al dan niet bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (incl. profilering) betreffende uw persoonsgegevens en, desgevallend, nuttige informatie over de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u

☐  Indien mogelijk, de periode waarin uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria om die periode ter bepalen

  Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens*

-           Van welke (onjuiste) persoonsgegevens wenst u een rectificatie te verkrijgen?:

___________________________________________    à rectificatie:  ___________________________________________________

___________________________________________    à rectificatie:  ___________________________________________________

___________________________________________    à rectificatie:  ___________________________________________________

 

-           Welke onvolledige persoonsgegevens wenst u vervolledigd te zien?

___________________________________________    à vervollediging:  _________________________________________________

___________________________________________    à vervollediging:  _________________________________________________

___________________________________________    à vervollediging:  _________________________________________________

  Recht op gegevenswissing / Recht op vergetelheid (‘Right to be forgotten’)*

Ingevolge uw verzoek, zal INGRO uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

☐  Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt

☐  U heeft uw toestemming betreffende de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking voorhanden

☐  U verzet zich tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of u verzet zich tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing

☐  Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

☐  Uw persoonsgegevens dienen te worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die in hoofde van INGRO bestaat

☐  Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij

  Recht op een beperking van verwerking*

U wenst dat er een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wordt doorgevoerd door INGRO en een van volgende gevallen zijn van toepassing:

☐  U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens. Gedurende de periode, dewelke INGRO dient in staat te stellen om de juistheid te controleren, zal zij uw persoonsgegevens niet verwerken

☐  De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt, in de plaats daarvan, om een beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens

☐  INGRO heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor haar verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze wel nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

☐  U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van INGRO zwaarder wegen dan die van u, zal INGRO uw persoonsgegevens niet verwerken

   Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens*

☐  U wenst de persoonsgegevens – dewelke u aan INGRO heeft verstrekt – in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen

☐  U wenst dat INGRO uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke voor verwerking overdraagt en een van volgende gevallen is van toepassing:

☐  De verwerking berust op uw toestemming

☐  De verwerking wordt via geautomatiseerde procedés verricht

Opgelet: Deze overdracht door INGRO zal evenwel slechts plaats vinden wanneer dit voor INGRO technisch mogelijk is

  Recht van bezwaar / verzet*

☐  De verwerking van uw persoonsgegevens (incl. profilering) vindt plaats (i) ter vervulling van een taak van algemeen belang, (ii) in kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan INGRO is verleend of (iii) op grond van de gerechtvaardigde belangen van INGRO of een derde en u wenst bezwaar te maken tegen deze verwerking vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Gelieve te verduidelijken om welke reden(en) u bezwaar maakt:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Opgelet: INGRO staakt de verwerking van uw persoonsgegevens slechts wanneer zij geen dwingende en gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer die gronden verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een gerechtsvordering

☐  U wenst bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (incl. profilering die betrekking heeft op direct marketing). Meer concreet wenst u dat:

☐  INGRO al uw persoonsgegevens uit haar bestanden schrapt. Wanneer INGRO later van een derde opnieuw uw persoonsgegevens zou verkrijgen, mag INGRO u weer contacteren

☐  INGRO uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing, alsook er voor zorgt dat u nooit nog direct marketing ontvangt van INGRO noch van haar partners

     III.         Reactie door INGRO op uw verzoek

INGRO verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn, wanneer vereist, met nog eens twee maanden verlengd worden. In zulk geval, stelt INGRO binnen een maand na ontvangst van uw verzoek u hiervan in kennis.

Wanneer INGRO geen gevolg geeft aan uw verzoek, stelt INGRO u hiervan in kennis binnen een maand volgende op uw verzoek, alsook deelt INGRO mee waarom er geen gevolg werd gegeven aan uw verzoek. INGRO zal u tevens informeren over de mogelijkheid om (i) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of (ii) een beroep bij de rechter in te stellen.

     IV.         Bewijs van uw identiteit

Als bewijs van uw identiteit, dient u een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan dit formulier.

Wanneer INGRO echter redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, is zij gerechtigd om aan u aanvullende informatie te vragen ter bevestiging van uw identiteit.

      V.         Handtekening betrokkene

 

 

_________________________ [handtekening]

_________________________ [naam]

_________________________ [plaats]

_________________________ [datum]